فوری : تغییر تاریخ همایش معامله با شرکت های خارجی پس از برجام