فدراسیون واردات در اتاق بازرگانی ایران ظهر امروز رسماً تشکیل شد و هیأت رئیسه این فدراسیون نیز انتخاب شدند. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پیش از این کمیسیون مدیریت واردات و مجمع واردات در اتاق بازرگانی ایران فعال بود و امروز نیز به طور رسمی فدراسیون واردات ایران در زیرمجموعه اتاق بازرگانی تشکیل شد. همچنین پس از برگزاری انتخابات و رأی‌گیری حسین تنهایی، سیامک پیربابایی، ابوالفتح صانعی، فرهاد احتشام‌زاده، محمدرضا بوترابی، حمید ورناصری و فرهاد آگاهی به عنوان اعضای اصلی و حسین قروی رام و هوشنگ گودرزی به عنوان اعضای علی‌البدل هیأت مدیره به مدت سه سال انتخاب شدند. همچنین ناصر ریاحی به سمت بازرس اصلی و علی مسعودی به سمت بازرس علی‌البدل فدراسیون واردات برای مدت یک سال انتخاب شده و قبول سمت کردند.

Comments are closed.